PIDETÄÄN HUOLTA VALKEAKOSKESTA – VALKEAKOSKI PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ

Kasvava, hyvinvoiva ja yhteisöllinen Valkeakoski

Valkeakoski kasvun tielle – elinvoima syntyy työstä ja yrittämisestä

 • Uusitaan Valkeakosken kaupungin strategia kasvun näkökulmasta
 • Kaupunkimarkkinointiin tehokkaita täsmätoimia lisäämään alueen yrityksiä, asukkaita ja matkailuvirtaa
 • Yritystonttimyyntiin uutta potkua edullisella hinnoittelulla ja uusilla myyntitavoilla
 • Joustavat ja saavutettavat elinkeinopalvelut tukemaan alueen kaikenkokoista yritystoimintaa
 • Panostetaan hankintaosaamiseen, jotta pystymme käyttämään hankintalainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet alueen yritysten hyväksi
 • Yrityksiä houkutteleva lunastushalli/toimitilamalli taas aktiiviseen käyttöön
 • Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö sujuvaksi -> työpaikkoja nuorille ja uudelleenkouluttautuville -> osaavaa työvoimaa alueen yrityksille
 • Aktiviinen ja osaava työllisyydenhoito yhteen saattaa avoimet työpaikat ja työttömät

Hyvinvoiva Henkilöstö – kaupungin tärkein pääoma
Valkeakosken kaupunki on Valkeakosken suurin työnantaja

 • Motivoitunut, osaava ja ammattitaidolla johdettu henkilöstö on kaupungin tärkein pääoma.
 • Kaupungin työntekijöiden palkkatason tulee olla kilpailukykyinen.
 • Kaupungin työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä omaan työhönsä vahvistetaan työhyvinvointia.
 •  Sijaisresurssien on oltava riittävällä tasolla.
 • Valkeakosken tulee olla vetovoimainen ja hyvämaineinen työnantaja.

Valkeakoski kokoaan isompi koulukaupunki
Jokaisella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen kouluun ja koulumatkaan

 • Yhdenvertainen ja laadukas opetus kaikille koululaisille. Ei kiusaamista, ei homekouluja, vaan kaikille nykyaikaiset ja pedagogisesti toimivat oppimisympäristöt
 • Turvallinen oppimisympäristö koko oppimispolulle aina esiopetuksesta jatko-opintoihin asti – nollatoleranssi kiusaamiseen, ei homekouluja
 • Rakennetaan Sorrilan yhtenäiskoulusta uusi oppimiskeskus etelän puolen lasten ja nuorten tarpeisiin yhteistyössä käyttäjien kanssa kestävä kehitys huomioiden
 • Ennaltaehkäisevät ja riittävät tukitoimet oppilashuoltoon
 • Koulucampus Lotilassa on yksi Valkeakosken helmistä. Turvataan Tietotien lukion ja VAAO:n monipuolinen ja laadukas opetustarjonta myös jatkossa vastaamaan muuttuvia työelämän tarpeita. HAMK vahvistaa alueen opetustarjontaa ja avaa uusia polkuja työelämään
 • Maksuton toinen aste ja laajennettu oppivelvollisuus tuovat turvaa nuorille opintoihin ja parantavat työllistymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Riittävät tukitoimet mahdollistavat siirtymän perusopetuksesta toiselle asteelle.

Laadukas varhaiskasvatus
Polku elämään hyvään elämään

 • Laadukas varhaiskasvatus – puolustamme jatkossakin subjektiivista päivähoito-oikeutta ja pieniä ryhmäkokoja
 • Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökuntaa on takuu laadukkaalle päivähoidolle, myös sijaistilanteissa
 • Varhaiskasvatusta tukee riittävän kokoiset ja hyväkuntoiset toimitilat

Helposti saavutettavat oikea-aikaiset terveys- ja sosiaalipalvelut

 • Parasta terveydenhoitoa on terveyden ylläpitäminen ja ennaltaehkäisy.
 • Helposti saavutettavat ja oikea-aikaiset matalan kynnyksen terveys- ja sosiaalipalvelut kaikenikäisille.
 • Valkeakoskella on kattavat terveyspalvelut – pidetään huoli, että niin on myös jatkossa. Edunvalvonnan tulee olla aktiivista.

Ikäihmisille aktiviteetteja, tukea, hoivaa ja monipuolisia asumismuotoja

 • Panostukset kuntoutukseen ja kotiin tuotaviin palveluihin parantavat elämänlaatua ja tuovat turvaa myös omaisille.
 • Riittävä hoitajamitoitus tuo laatua vanhuspalveluihin ja auttaa henkilökuntaa jaksamaan vaativassa työssä.
 • Tarjotaan ikäihmisille monipuolisia asumismuotoja hoivan tarpeen mukaan.
 • Pidetään huoli, että palveluasumisen omavastuut ja maksut ovat käyttäjien kannalta kohtuulliset.
 • Omaishoitajat tekevät merkittävää työtä – tuetaan ja turvataan myös omaishoitajien jaksamista.
 • Monipuoliset harrastusmahdollisuudet pitävät mielen virkeänä ja kehon kunnossa! Terveyden ja kunnon ylläpitäminen, sosiaaliset suhteet ja kulttuuri parantavat elämänlaatua. Ikäihmisille Kaveri-toiminta, ettei kukaan jää yksin!

Vammaisten oikeudet ja osallisuus arjentoimintoihin

Turvataan vammaisten oikeudet ja osallisuus aidosti Valkeakoskella, oli kyseessä sitten koulujen retket, harrastustoiminta, työllistyminen tai esteetön liikkuminen.
Vammaispalveluissa ei ole kyse ylimääräisestä lisäpalvelusta tai harkinnanvaraisista etuuksista, vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa.

Asuminen, yhteisö ja ympäristö – kunta on ihmisten koti
Valkeakoskesta Suomen siistein kaupunki

• Tarjolla tulee olla monipuolista ja helppoa omistus- ja vuokra-asumista
• Kannatamme selvitystä muuttaa vapaa-ajan asunto vakituiseksi asunnoksi
• Lisätään puurakentamista kaupungin omissa rakennuskohteissa. Puurakentaminen sitoo hiiltä ja on ympäristöystävällistä ja terveellistä.

Lähiöt kuntoon – Sointula, Sassi, Eerola ja Ulvajanniemi

 • Asukaslähtöisesti kehitetään/siistitään/freesataan yleisilmettä alueiden vetovoiman ja viihtyisyyden lisäämiseksi.
 • Puretaan vanhat ostarit pois.
 • turvalliset liikenneväylät ja muut kulkureitit
 • siistit ja hyvin merkityt ulkoilureitit, lähiliikuntapaikat ja puistoalueet
 •  toimivat joukkoliikenneyhteydet

Elinvoimaiset kyläyhteisöt

 • Mahdollistetaan kylien elinvoimaisuus ja hyödynnetään niiden luonto- ja kulttuurimatkailua, esim. Voipaalan ja Rapolanharjun alueella.

Kestävä kehitys osaksi arkea ja päätöksentekoa

 • Kestävä kehitys, ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristönsuojelu mukaan kaikkeen arkeen ja päätöksen tekoon Valkeakoskella.
 • Valkeakosken talous kestävälle pohjalle
 • Kaupungin kiinteistöt tulee rakentaa ja huoltaa ammattimaisesti kestämään ajan vaatimukset. Monikäyttöiset ja muunneltavat tilat ovat tätä päivää.
 • Kestävän kehityksen budjetointi osaksi kaupunkistrategiaa.
 • Mahdollistetaan tehokas ja helppo kierrättäminen arjessa ja työssä.
 • Ympäristötietoisuuden lisääminen mahdollistaa ympäristön suunnittelun, toteutuksen, ja rakentamiseen.

Yhteisöllinen Valkeakoski

 • Otetaan käyttöön osallistava budjetointi sekä kokeillaan uudenmuotoisia keskustelu- ja kuulemistapoja vuorovaikutuksen lisäämiseksi.
 • Kaupunginosayhdistykset ja kaupunki tiiviimpään yhteistyöhön – yhdessä tekemällä ja suunnittelemalla taataan onnistunut lopputulos. Aktiivisille yhdistyksille budjettiin lähialueensa kehittämisrahaa.
 • Huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus kaikissa toiminnoissa.
 • Tehdään vahvaa ja vaikuttavaa yhteisyötä kolmannen sektorin kanssa.
 • Hyvät käytöstavat ja toisia kunnioittava keskustelukulttuuri kuuluvat yhteisten asioiden hoitoon, kokouksissa ja niiden ulkopuolella, livenä ja sosiaalisessa mediassa.
 • Perus- ja ihmisoikeudet tai yhdenvertaisuus eivät ole mielipidekysymyksiä eivätkä vain hyviä päiviä varten. Meidän Valkeakoskemme on tasa-arvoinen ja tuomitsee rasismin sen kaikissa muodoissa.  Tietoisuuden lisääminen etnisistä vähemmistöistä ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kumoaa ennakkoluuloja ja vähentää syrjintää ja kiusaamista. Lippu liehuu salossa aloitteestamme Pride-viikolla.

Kulttuurista, urheilusta ja harrastuksista hyvinvointia kaikille kuntalaisille
Valkeakoskesta yhteinen kulttuurihyvinvointikaupunki

 • Luomme jatkossakin edel­l­y­­tykset jokaisen ikäluokan monipuolisille liikun­ta­- , harrastus- ja kulttuuripal­ve­luil­­le. Nämä lisäävät Valkeakosken vetovoimaa.
 • Monipuoliset harrastusmahdollisuudet aina lajihuipulle asti.
Sdp Valkeakoski – tahtoa ja tekoja