KV 14.11.2022 Valtuustoaloite Ilona Antila-Dagnaud ym.: Vapaaehtoiskoordinaattori Valkeakoskelle

Aloitteet,Etusivu

Vapaaehtoistyö on tavallisten ihmisten palkatonta toimintaa, jonka päämääränä on tuottaa yhteistä hyvää ja tehdä yhteiskunnastamme inhimillisempi. Vapaaehtoistoiminta hyödyttää niin sen kohteena olevaa yhteisöä kuin vapaaehtoista itseäänkin.

Suomessa vapaaehtoistyön vuosittainen arvo on noin kolme miljardia euroa (soste.fi). Jokainen euro, joka sijoitetaan vapaaehtoistyöhön, tuottaa keskimäärin kuuden euron verran yhteistä hyvää (kansalaisyhtiskunta.fi).

Suomalainen hyvinvointivaltio perustuu julkisen vallan velvoitteeseen turvata kansalaisten taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen. Näitä lakisääteisiä tehtäviä ei tule siirtää vapaaehtoisten toimijoiden vastuulle.

Yhteiskunnassamme on kuitenkin paljon epäkohtia, joiden korjaamiseen julkiset varat eivät riitä tai joista markkinavoimat eivät ole kiinnostuneita. On hyvin mahdollista, että hyvinvointialueiden aloittaessa näiden epäselvien rajapintojen ja väliinputoajien määrä lisääntyy entisestään.

Vapaaehtoistoiminta on keino korjata yhteiskunnan epäkohtia. Sillä edistetään ihmisarvoisen elämän toteutumista, vähennetään yksinäisyyttä, annetaan mahdollisuus ulkoiluun, mahdollisuus päästä osalliseksi kulttuurista, lohdutetaan ja valetaan elämänuskoa.

Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Tarvitaan moottori, joka muuttaa vapaaehtoisten potentiaalin todelliseksi hyödyksi. Moottori on vapaaehtoiskoordinaattori. Hän on ammattilainen, jolla on riittävä koulutus ja kokemus nimenomaan tästä osaamisalasta eli avun tarvitsijoiden ja auttajien yhteensovittamisesta.

Ammattilaista tarvitaan, sillä vapaaehtoinen täytyy rekrytoida, hänelle täytyy löytää juuri hänen taitoihinsa sopiva tehtävä, hänet täytyy ohjeistaa, häntä täytyy valvoa ja häntä tulee palkita ja motivoida. Jos näin ei tehdä, vapaaehtoisesta tulee riesa toimipaikkaansa, hän vie turhaan ammattihenkilöstön kallista aikaa, hän lopettaa työnsä kesken ja jättää taakseen entistäkin pettyneempiä autettavia.

Vapaaehtoistyötä on Valkeakoskella tarjolla erittäin monella sektorilla. Täällä on monia yhdistyksiä, seurakunta ja muita toimijoita, joiden kautta työtä muiden hyväksi voi tehdä. Lisäksi on monia yksityisiä henkilöitä, jotka organisoivat äärimmäisen hienoja vapaaehtoisoperaatioita. Netissä on sivustoja, joiden kautta voi etsiä vapaaehtoistyötä.

Kenttä on kuitenkin pirstaleinen. Kaikki eivät ole netissä. Tiedon puute, arkuus, tehtävien epäselvyys, toimijoiden moninaisuus, huonot aiemmat kokemukset ja se, ettei kukaan pyydä ovat esimerkkejä syistä, jotka estävät monia osallistumasta vapaaehtoistyöhön.

On resurssien haaskausta, kun erilaiset isot ja pienet toimijat koordinoivat yksinään vapaaehtoistoimintaansa. On tehokkaampaa ja taloudellisempaa perustaa yksi yhteinen vapaaehtoiskoordinaattori, joka keskittää toimeksiannot ja tekijät samalle luukulle. Näin erityisesti, kun puhutaan sote-alaan kohdistuvasta pitkäjänteisestä vapaaehtoistyöstä.

Esitän valtuustoaloitteena, että Valkeakosken kaupunki yhdessä seurakunnan ja mahdollisesti jonkun muun toimijan kanssa, perustaa yhteisen vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävän, joka kattaa vapaaehtoistoiminnan kehittämisen ja organisoimisen koko kaupungin alueella.

Koko kaupungin yhteinen vapaaehtoiskoordinaattori olisi kansallisestikin ainutlaatuinen sosiaalisen innovaation alalla, inhimillinen hyvä lisääntyisi ja taloudellinen hyöty kasvaisi.

Aloitteen tekijät ehdottavat, että kaupunki lähestyy seurakuntaa tarkoituksenaan neuvotella yhteisestä vapaaehtoiskoordinaattorista. Lisäksi kaupungin ensi vuoden talousarvioon varataan summa, joka vastaa puolta vähintään sosionomin tasoisen henkilön palkasta sivukuluineen, toisen puolen tullessa yhteistyökumppaneilta.

Valkeakoskella 14.11.2022