Valtuustoaloite: Pulla Sari ym.: Osittainen hiekoittaminen kevyenliikenteen väylillä

Aloitteet

KV 16.3.2015
§ 46 Valtuutettu Sari Pulla esitti allekirjoittamansa ja lisäksi valtuutettujen Pia
Hännisen, Pekka Järvisen, Henry Rantaniemen, Kimmo Surkan, Sari
Slawutan, Sari Ilovuoren, Reino Niskan, Marita Käkösen, Erkki Rantasen,
Kari Heleniuksen, Jyrki Kivisen sekä Toivo Lehtosen allekirjoittaman
seuraavan valtuustoaloitteen:
”Valkeakoskelaiset ovat toistuvasti ottaneet yhteyttä ja toivoneet, että
kevyenliikenteen väylillä olisi mahdollista, että ne hiekoitettaisiin vain osittain.
Tämä mahdollistaisi sen, että kevyenliikenteenväylillä olisi mahdollista liikkua
kelkalla tai pulkalla. Tämä lisää merkittävästi myös valkeakoskelaisten
hyötyliikunnan määrää, koska esimerkiksi kauppamatkoihin ei tarvitsisi
välttämättä käyttää autoa ja lasten päivähoitoon kuljettaminen helpottuisi.
Lisäksi osittaisella hiekoituksella on vaikutusta kaupunkilaisten turvallisuuteen
siten, ettei ajoradan reunassa liikuttaisi kelkalla/pulkalla liikenteen seassa
hiekoittamattomuuden vuoksi.
Kadun kunnossa- ja puhtaanpidon lain 3:ssa pykälässä todetaan: ”Kunta voi
päättää, jos liikenteelle ei aiheudu huomattavaa haittaa, että määrätty katu tai
kadun osa pidetään talvella kunnossa vain osittain taikka että määrätyllä
kadulla tai kadun osalla ei torjuta liukkautta, jotta sitä voidaan käyttää kelkalla
kulkemiseen. Liukkauden torjumatta jättämisestä on ilmoitettava”.
Tiedustelin osittaiseen hiekoittamisen käyttöönottamisesta teknisestä
keskuksesta. Valkeakosken kaupungilla ei ole niin kapeaa hiekoitinta, että se
mahdollistaisi kevyenliikenteen väylien vain osittaisen hiekoittamisen. Nyt on
kuitenkin mielekästä selvittää, kuinka osittainen hiekoitus on mahdollista
Valkeakoskella järjestää kuitenkin talouspoliittisesti kestävällä tavalla.
Tarvitaanko esimerkiksi kokonaan uusi hiekoitin vai onko osittainen
hiekoittaminen mahdollista toteuttaa erityisin teknisin järjestelyin. Lisäksi laki
edellyttää, että liukkauden torjumatta jättämisestä on tiedotettava, joten
erillisten kylttien investointi on myös kustannuksia laskettaessa otettava
huomioon. Punnita tulisi myös, että olisiko kyseessä kokeilu vai tarkoituksena
pysyväisluonteinen ratkaisu ja kohdistuisiko se aluksi vain tiettyyn
kaupunginosaan. Lisäksi huomiotta ei voi jättää osittaisesta hiekoittamisesta
johtuvia haittoja, kuten esimerkiksi uutta lunta aurattaessa hiekkaa suuntautuu
todennäköisesti myös hiekoittamattomalle kevyenliikenteen osalle.
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Valkeakosken
kaupungin tekninen keskus selvittää, kuinka Valkeakoskella voitaisiin siirtyä
osittaisiin kevyenliikenteen väylien hiekoitukseen, jotta väyliä olisi
mahdollista käyttää myös kelkkailuun ja pulkkailuun. Osittaiseen
hiekoitukseen edes kokeiluluontoisena päädyttäessä, otetaan kustannukset
huomioon vuoden 2016 talousarviota suunniteltaessa.”

Kommentoi